Impact StartUp Work – verdien av arbeid for alle

Posted on May 11, 2020

Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

Å sikre like muligheter i arbeidsmarkedet er viktigere enn noensinne. De som ikke fikk innpass før Covid-19 møter nå enda hardere konkurranse når de søker jobb. Mange virksomheter sliter og det er færre jobber å søke på. At alle har tilgang til arbeidsmarkedet er grunnleggende for den nordiske velferdsmodellen og demokratiet vårt. 

Vi er avhengig av at alle bidrar som skattebetalere og aktive deltakere i økonomien. Vel så viktig er det at alle mennesker opplever at de har rett til og ønske om å være skapende samfunnsborgere med en viktig rolle å spille i samfunnsutviklingen og demokratiet. Da er tilgang til arbeid en viktig forutsetning.

Sosiale entreprenører skaper nye løsninger
Impact Startup vet at sosiale entreprenører spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Virksomhetene vokser frem som et resultat av at de har identifisert et sosialt eller miljømessig behov, og skapt en løsning. I tråd med det måler sosiale entreprenører sin suksess først og fremst ut fra den positive samfunnseffekten de er i stand til å skape, i motsetning til tradisjonelle virksomheter som fokuserer på sin økonomiske bunnlinje.

Sammen skaper vi den nye normalen
Alle lurer nå på: Hva blir den “nye normalen”? Vi i Impact Startup ønsker å aktivt være med å forme fremtiden.

“Det finnes gründere med nye måter å bygge ned barrierer for de som er i fare for langvarig arbeidsledighet. Ved å støtte og styrke dem og deres løsninger vil vi bidra til å endre arbeidsmarkedet etter Covid-19. ”

Vi gjør dette fordi vi vet at en mangfoldig arbeidsstyrke bidrar til smartere selskaper, mer myndiggjorte mennesker, en mer robust velferdsstat og et sterkere demokrati.

Ny akselerator for økt sysselsetting
Impact StartUps nye spesialdesignede akselerator er rettet mot bedrifter som bidrar til økt sysselsetting og arbeidsinkludering for utsatte grupper. Med uttrykket utsatte grupper mener vi grupper som ofte opplever å bli stående utenfor arbeidslivet. Mange opplever vansker for å få innpass på grunn av for eksempel kulturell- og sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, nedsatt arbeidsevne, eller kronisk sykdom.

Organisasjoner og virksomheter som fokuserer på arbeidsinkludering for spesielt utsatte grupper individer, kan være spisset mot:

  • Jobbsøkehjelp, inkludert søknad / intervjuhjelp
  • Opprettholdelse av arbeidskapasitet (Forebyggende løsninger som søker å opprettholde arbeidskapasiteten hos ansatte med høy risiko for nedsatt arbeidsevne)
  • Opprettholdelse av sysselsettingen (sikre at risikogrupper evner å beholde jobbene sine)
  • Mentoring
  • Upskilling
  • Rehabilitering
  • Endring av ansettelsespraksis (på firma- eller systemnivå)
  • Endring av arbeidsplasskultur (på virksomhets- eller systemnivå)
  • Redusering av barrierer for arbeidsgivere